Pravidelné okénko do Základní umělecké školy Bedřicha Smetany III.

Milí čtenáři a příznivci naší školy. Listy listopadového čísla patří prvnímu z oborů naší školy – LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR.

Co je obsahem tohoto oboru? Proč je a měl by být součástí ZUŠ? Kdo ho učí a kdo ho navštěvuje? Představujeme obor s divadelními múzami v čele.

Obsah oboru aneb „Co se na tom dramaťáku dělá? Tam si jenom hrajete, ne?“

Literárně-dramatický obor (dále jako LDO) se vyučuje především jako obor skupinový ve skupinách maximálně 10 žáků. Studium se člení na:
Přípravné studium – určené pro žáky od 5 do 7 let;
I. Stupeň studia – má sedm ročníků a je určen pro žáky od 7 do 15 let (ZŠ);
II. Stupeň studia – má 4 ročníky a je určen pro žáky od 15 do 19 let (SŠ).

Přípravném studiu jsou žáci seznamováni především se specifickou prací ve skupině, která má směřovat k divadelnímu tvaru. Formou her a průpravných cvičení jsou žáci postupně školeni v primárních dovednostech, jako je řeč, pohyb a spolupráce ve skupině. Na tyto základy navazují v dalším studiu.

Cílem I. Stupně je, naučit žáky základním dovednostem a vědomostem, bez kterých se v divadelním řemesle neobejdou. Během studia jsou tak průběžně seznamováni se všemi divadelními složkami. Opět takovou formou, která respektuje jejich vývoj (hra, vlastní zkušenost).

  1. V oblasti HERECKÉ jde samozřejmě o HLAS, hlasovou výchovu a hygienu, artikulaci a rétoriku. O POHYB, jevištní pohyb, pantomimu, individuální i kolektivní improvizaci, základ akrobacie. U herecké složky je však velice důležité, propojování hlasu a pohybu od počátků průpravy, aby se herectví žáků zlepšovalo celostně a směřovalo k přirozenému a kultivovanému projevu.
  2. DRAMATURGIE, při níž se žáci „učí číst“ (čtení s porozuměním), hledat vhodné literární předlohy pro svou práci, předlohy dál zpracovávat a upravovat - interpretovat.
  3. REŽIE, se kterou jsou seznamováni jako herci, ale především jako režiséři sami. Žáci jsou vedeni k tomu, aby byli schopni sami nacházet scénická řešení situací.
  4. SCÉNOGRAFIE, jako nedílná a oblíbená součást. Žáci jsou plně zapojováni do řešení a výroby kostýmů, scény i rekvizit.
  5. HUDBA je velkým pomocníkem a proto se žáci učí, zapojovat do práce nejen reprodukovanou či živou hudbu, ale i rytmus, ruchy a zvuky.

Každý ročník je zakončen divadelním výstupem či inscenací. V průběhu studia
jsou žáci také seznamováni se základními druhy (činohra, loutkohra, opera, balet..) a žánry (pohádka, detektivka, komedie, tragédie..) divadla. Na konci studia I. Stupně žáci zakončují absolventskou inscenací, při které by měli využít všech získaných vědomostí, dovedností a zkušeností. Stejně jako u „celostného“ herce – jde nám o celostně vzdělaného a vychovaného divadelníka a zdravě kritického diváka.

Během II. Stupně žáci dále prohlubují své řemeslné schopnosti a dovednosti a jsou seznamováni s hraničními formami divadla a alternativní tvorbou (performance, site-specifik, dokumentární divadlo atd.). Je tak dán prostor především pro vlastní iniciativu, individuální umělecké potřeby a podporuje se tvůrčí osobnost každého žáka. Druhý stupeň je rovněž zakončen absolventskou inscenací.

Jako u dalších oborů naší školy, i v LDO je možné studovat dále ve studiu pro dospělé, anebo navštěvovat hodiny přípravy na přijímací zkoušky na umělecké školy.

Cíle a vize oboru aneb Máme ve škole své místo?!

I když počet žáků LDO každoročně stoupá, jejich nárůst není tak veliký, jaký by si obor představoval a zasloužil. Jedním z hlavních cílů tedy je, propagovat a reprezentovat obor tak, aby již nebyl velkou neznámou, ale aby veřejnost získala zájem o divadlo a o výchovu mladých divadelníků. Aby se děti nebály, přihlásit se a stát se součástí divadelního souboru, který tvoří a hraje.

Jedním z prvních kroků k rozšíření oboru bude pravidelné otevírání třídy přípravného studia. Začnou se tak postupně tvořit ročníky adekvátní věku žáků a výsledky těchto skupin budou díky soustavné práci efektivnější.

Dalším a velice důležitým bodem pro rozvoj oboru vidíme v zázemí, které v současné době divadlu ve škole velice chybí. Ideální vidinou je vlastní učebna – divadelní zkušebna vybavena alespoň základní divadelní technikou. Dále prostor na ukládání kostýmů a rekvizit, vlastní šatna a sociální zázemí.

Představujeme učitele LDO

MgA. Lucie Kotěrová – učitelka LDO a divadelní lektorka; absolventka Divadelní fakulty JAMU v Brně.

Mgr. Ladislav Peřina – učitel LDO a loutkoherec.

Aktuality z oboru aneb Divadlo žije!

Jak jste se dočetli v minulém okénku, které jsme věnovali školnímu roku ZUŠ, LDO je samozřejmě zapojen do pravidelných vystoupení a soutěží. Soutěž, kterou každoročně navštěvujeme, je Dětská scéna, kde se hlásí jak divadelní soubory, tak jednotlivci se svými přednesy – recitací. Letos nás čeká také soutěž Základních uměleckých škol, kde jsou otevřené kategorie pro soubory, přednes, výstup s monologem a s autorským textem.

Na konci září 28. – 30. 9. 2018, jsme se souborem SKOČ (z pobočky z České Skalice) navštívili divadelní festival Dětenické divadlování 2018. Žákyně 4.-7. ročníku se zde představily s inscenací Zakázané holky podle stejnojmenné předlohy od Hany Bořkovcové. Příběh kamarádek, které se díky rasové odlišnosti musely během války scházet tajně, vzbudil u diváků vřelý ohlas.

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA PŘEDSTAVENÍ!
Divadelní soubor SKOČ uvede Zakázané holky 20. listopadu v 19:00 ve Spolkovém domě v 2. patře.

Další aktuality z oboru můžete sledovat na webových stránkách školy, nebo na připravovaných Facebook stránkách LDO.

Žáci z oboru o oboru

Je mi tu dobře,
klidně bych to tu vybarvila modře.

Kamarádi, zábava, pobavení
támhle něco letí…!

Ano, to je Anička!
V jejích představách je rybička.

Vedle mě je kamarádka Editka,
velká jako malá velrybka. (Anežka G.)

Děláme blbosti a máme z toho radosti! (Matěj F.)

Za oponou, před oponou..
My ti budeme vždy oporou!

Kulisy a scénáře..
Každý tady říká, že,…
Divadlo je nejlepší! (Natálie V.)

Všechno bereme s humorem. A proto se vždycky moc těšíme na další setkání. (Matyáš M.)

Nemusíte se zrovna stát hercem nebo herečkou. Stačí, když budete mít chuť poznat nové lidi, zahrát si plno nových her a samozřejmě se něco naučit. Třeba jak správně dýchat, chodit, mluvit… Já sem chodím třetím rokem a musím říct, že se dramaťák stal mým nejoblíbenějším kroužkem. Chcete taky něco takového zažít? Přijďte! (Anna G.)