Pravidelné okénko do Základní umělecké školy Bedřicha Smetany V

Únorové číslo našeho pravidelného okénka věnujeme  VÝTVARNÉMU OBORU. Oboru, který nejen že je vidět, ale taky se ho můžeme dotknout, můžeme cítit jeho vůně.
Obsah a charakteristika oboru aneb „Výtvarka“ – proč a pro koho?
Výtvarný obor /dále jen VO/ se vyučuje jako obor skupinový  - ve skupině maximálně 15 žáků.
Studium ve VO se dělí na přípravné studium a základní studium I. a II. stupně.  Pro starší zájemce je možné otevřít studium pro dospělé /SPD/. Minimální počet pro otevření skupiny je 5 lidí.
VO nabízí ucelené výtvarné vzdělání pro žáky od 5 do 19 let.
Příprava na talentovou zkoušku – obsahuje přípravu ke studiu na SŠ a VŠ s výtvarným zaměřením.
Přípravné studiu – určené pro žáky předškolního věku a žáky 1. a 2. třídy ZŠ.
Žáci se hravou formou seznamují s výtvarnými technikami /kresba, malba, grafika, modelování/, s výtvarným materiálem / hlína, drát, sádra/, ale i s netradičními materiály/plast, lepenka, dřevo, proutí, listí,.../
I. stupeň studia – má 7 ročníků a je určen pro žáky 3. - 9. tříd ZŠ
II. stupeň studia – má 4 ročníky a je určen pro studenty SŠ
V Základním studiu I. a II. stupně výuka volně navazuje na předešlé studium a systematicky jej prohlubuje a uceluje. Probíhá prostřednictvím výtvarných řad a projektů.
Na konci studia žáci I. a II. stupně studium zakončují absolventskou prací, při které by měli využít všech získaných dovedností, vědomostí a zkušeností.
Přípravy na talentové zkoušky 
Výuka je pro žáky, kteří se chtějí připravovat k talentové zkoušce na střední nebo vysokou školu s výtvarným zaměřením. Výuka je postavena na individuálním přístupu ve skupině 5 – 8 žáků ve vyhrazených dnech. S výukou je nejlépe začít v sedmé, nejpozději v osmé třídě ZŠ. Podmínkou přijetí je nejen prokázání výtvarného talentu, ale i píle, vytrvalost a snaha se učit. Skupiny jsou většinou přeplněné a zvýhodněni jsou žáci, kteří již do VO ZUŠ docházejí. Součástí studia je i vytvoření portfolia své tvorby.
Kde můžete vidět výsledky práce?
Žáci VO se pravidelně prezentují svými pracemi na chodbách v budovách školy. Vystavené práce často obměňujeme. Bohužel nemáme moc možností vystavovat a prezentovat práce všech dětí VO.
Co je tedy našim cílem a snem?
Naším tajným přáním je každoročně vystavovat ve výstavní síni v Zázvorce. Také bychom rádi zapracovali na dalších příležitostech pro vystavování. Připravovat výstavy v rámci školy, více prezentovat naše projekty a zasloužit se o důstojné prostory pro vystavování.
Představujeme učitelky VO
Mgr. Lenka Effenberková – učitelka VO
Mgr. Petra Killarová – učitelka VO
Naše úspěchy 
Každoročně jsme se zúčastňovali soutěže v Náchodské galerii „Naše galerie“, kde jsme se umisťovali na prvních místech. Bohužel galerie od těchto soutěží upouští. 
Každý třetí rok probíhá celostátní soutěž VO ZUŠ, kde býváme velmi úspěšní a vloni jsme obsadili zlaté a bronzové pásmo.
Naši žáci, kteří absolvují talentovou zkoušku, jsou vždy úspěšní a mohou studovat svou vysněnou školu.
Ptáme se učitelky VO:
Věnujete se v oboru nějakým neobvyklým technikám, se kterými se děti na ZŠ nesetkají? Jakým?
Ano. Myslím, že na základní škole je malý prostor pro grafické  techniky. My se věnujeme  např. linorytu, suché jehle, papírorytu. S hlínou se děti na ZŠ setkají asi jen v keramickém kroužku. My modelujeme i větší objekty - busty, reliéfy a předměty v životní a někdy i v nadživotní velikosti. V kresbě a malbě např. zátiší si mohou děti vyzkoušet jaké to je, když stojí při práci u stojanu.
Navštěvujete se žáky vernisáže a výstavy?
Často navštěvujeme Galerii v Náchodě, kde pro školy připravují různé workshopy a interaktivní prohlídky. Vernisáže nenavštěvujeme, protože začínají pro nás v nevhodnou dobu.
Ve spolupráci s Lenkou Effenberkovou (učitelkou VO) zpracovala a ptala se Lucie Kotěrová (učitelka LDO)