Pravidelné okénko do Základní umělecké školy Bedřicha Smetany VII.

Milí čtenáři, jsme rádi, že se opět vracíte k našemu okénku, které Vás provází naší Základní uměleckou školou.

V tomto čísle Vás blíže seznámíme s novým systémem přihlašování a přijímání žáků na naši školu. I když se Vám může zdát další školní rok daleko, pro jeho přípravu je nezbytné, aby byli žáci řádně a včas přihlášeni!

Podání elektronických přihlášek do 17. 5. 2019!
Přihlášky jsou dostupné na webových stránkách školy v záložce Dokumenty.

Pokud by zájemci nemohli z vážných důvodů poslat přihlášku elektronicky, mohou ji vyplnit při přijímacích talentových zkouškách na místě. Podáním přihlášky se však uchazeč o studium ještě nestává žákem školy. S řádně vyplněnou a podepsanou přihláškou se uchazeči o studium zúčastní přijímacího řízení, na základě něhož budou žáci přijímáni.

Přijímací řízení na rok 2019/2020 se bude konat 20. – 21. 5. 2019 od 14,00 do 17,00 v budovách ZUŠ!

Nebojte se zkoušky – žádná komise vás nečeká!

Přijímací řízení (na ZUŠ také nazývané jako Talentové zkoušky) bude probíhat formou „OTEVŘENÉ ŠKOLY“. Děti přijdou se svými rodiči do učebny hudební nauky v budově 1209 (budova kde sídlí ředitelství školy), kde si vyzvednou předem vyplněnou elektronickou přihlášku . V tuto chvíli bude každému uchazeči o studium přiděleno identifikační číslo, pod kterým dál bude procházet přijímací řízení. Poté si děti prohlédnou celou školu, mohou nahlédnout do výuky všech oborů a formou her a rozhovorů s našimi učiteli budou mít možnost projevit svůj talent. Snahou pedagogického sboru je, aby děti nepoznaly, že jsou zkoušeny ze svých uměleckých předpokladů. Přijímací řízení by tak mělo být příjemnou návštěvou a první zkušeností se školou.

Vyhlášení o přijetí žáků bude 24. 6. 2019 zveřejněno na webových stránkách školy a na nástěnkách ve školních budovách.

 

Všeobecné informace, se kterými bychom Vás chtěli seznámit

Přijímání žáků do naší školy a studium se závazně řídí zákonem č. 561/2004 Sb., vyhláškou o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb., školním řádem a platným školním vzdělávacím programem.

Množství přijatých dětí je omezeno kapacitou školy, možnostmi jednotlivých tříd a oborů.

O přijetí žáka ke studiu rozhoduje ředitel školy na základě doporučení přijímací komise a výsledku talentové zkoušky.

Přijatý žák je během studia povinen absolvovat dle závazného školního vzdělávacího programu (ŠVP) předměty odpovídající oboru a ročníku.

Vyučování probíhá dle ŠVP (školní vzdělávací program) v rozsahu přesně předepsaného počtu hodin, dle rozvrhu, upozorňujeme na důležitost Vašeho rozhodnutí a opravdovost Vašeho zájmu o studium vedle studia na ZŠ nebo SŠ apod.

Jedná se o systematické a ucelené vzdělávání, ne pouze o hru na zvolený nástroj nebo zpěv.

Vzdělávání je vedeno kvalifikovanými pedagogy, specialisty na daný předmět.

O postupu žáka do dalšího ročníku, či stupně, rozhodují postupové zkoušky před komisí na konci školního roku.

Studium I. a II. stupně je zakončeno absolventskou zkouškou nebo formou veřejného vystoupení.

 

Milí čtenáři, drazí rodiče, budoucí žáci. Těšíme se na nové tváře! Pokud máte jakékoliv dotazy, obraťte se na kancelář školy. Budeme se snažit, aby naše setkávání bylo příjemně stráveným časem.

Uměním a jen uměním se zdokonalujeme. Umění a jen umění nás může odvrátit od špinavého, nebezpečného života.“ Oscar Wilde

Lucie Kotěrová (učitelka literárně-dramatického oboru)