Pravidelné okénko do Základní umělecké školy Bedřicha Smetany X.

 

A je to tady!

Další školní rok za námi, léto v plném proudu a všichni s výdechem vypouštíme starosti spojené se školou. Kdo by to neznal.
Myslím, že ale není od věci se ještě na chvilku nad školním rokem zamyslet – Jaký byl? Co se podařilo? Naučili jsme se něco? S jakým předsevzetím budu po prázdninách znovu vstupovatdo školy?

Školní rok 2018/2019 byl pro ZUŠ Bedřicha Smetany zlomový. Byl to první rok vedený pod taktovkou nového pana ředitele Tomáše Hvězdy.
Zeptala jsem se svých kolegů a pana ředitele – Jak vidíte uplynulý školní rok? Čím se může škola pochlubit a čím se můžete pochválit vy sami?

Ohlédnutí očima učitelů

Nejviditelnějším prvkem dechového oddělení je bezpochyby Dechový orchestr. Dechový orchestr, v tomto roce spojený s dechovým orchestrem ZUŠ Náchod. Obrovské plus v propojení těchto orchestrů vidíme hlavně ve společném seznamování mladých muzikantů v náchodském okrese. Těleso spojených dechových orchestrů čítalo téměř 50 členů.

V tomto roce slavila velký úspěch klarinetová třída Miroslava Bartoně – Marie Lhotská úspěšně absolvovala talentové zkoušky na Konzervatoř Pardubice a následně byla přijata ke studiu klarinetu u prof. Jiřího Kotala.

Jako taková perlička na konci roku byla iniciativa Miroslava Bartoně a Tomáše Hvězdy vytvořit kapelu z pedagogů školy. Pod vedením M. Bartoně zahrála kapela na celostátním happeningu základních uměleckých škol ZUŠ OPEN 2019.
Ke všem předvedeným výkonům za celé oddělení gratulujeme a těšíme se na další v následujících letech! (Martin Čechovič)

Tanečnice se letos probojovaly z krajské přehlídky v Hradci Králové do celostátní soutěže v Kolíně, kde měla vystoupení s názvem Světlem.... Tato choreografie pod vedením paní učitelky Válkové upoutala pozornost poroty, a protobyla zařazena do večerního galapředstavení vedle profesionálních tanečníků.

Za zmínku také stojí úspěch choreografie Někde v násp.uč. Válkové, která se umístila ve finále celostátní soutěže Taneční učitel roku.

Ani tento rok nechyběly tanečnice ZUŠ na pravidelných akcích města, jako jsou Dny evropského dědictví, Brány města dokořán, ZUŠ OPEN, Sportovec roku, Vánoční představení, vystoupení pro základní a mateřské školy. V neposlední řadě samozřejmě také gala představení tanečního oboru. Tradicí se postupně stalo i pásmo před Vánoci Živý betlém, které si získalo velikou oblibu.

Tímto děkujeme děvčatům a jejich rodinám za nasazení, čas, které tanci věnují. Bez Vaší podpory by tyto akce nebylo možné zrealizovat! (Ludmila Válková)

Za klavírní oddělení stručně v několika bodech – uplynulý rok v asociacích:

Nový ředitel, kterému se daří udržet školu v tomtéž duchu, ve kterém fungovala za předchozího ředitele.

Zajištění další budovy pro ZUŠ - zlepšení podmínek pro práci, jednotlivá oddělení budou umístěna vždy v jedné budově - dobrá spolupráce.

Posílení spolupráce mezi jednotlivými sekcemi (probíhají pravidelné měsíční schůzky vedoucích sekcí s ředitelem  školy v rámci Umělecké rady,což napomáhá k pružnému řešení potřebných věcí).

Důraz na používání elektronického zpracování školní dokumentace a zefektivnění komunikace mezi pedagogy a vedením + postupné vybavování tříd počítači.

Od ledna 2019 zahájení práce v projektu Šablony II (projekt EU) –umožňují pestrou výuku
a podporují spolupráci učitelů.

Nová podoba přijímacího řízení  formou otevřené školy přiblížila naši práci veřejnosti
(možnost navštívit jednotlivé třídy a seznámit se s prostředím a atmosférou).

Bylo uspořádáno 5 výchovných koncertů pro MŠ, které měly příznivý ohlas.

ZUŠ open –velmi vydařená celodenní prezentace práce ZUŠ. (Petra Dostálová)

Pěvecké sbory Malíček, Prostředníček i Paleček pracovali v uplynulém školním roce velmi pilně. Výsledek jejich práce mohli vidět diváci na vystoupeních např. na výstavě Vánoce s květinou, Živém Betlému, koncertu s Kosteleckou cimbálovkou nebo na koncertech v kině pro žáky základních škol Prostředníček a Paleček se navíc na jaře zúčastnili dvou sborových soutěží, odkud si oba sbory přivezli shodně stříbrné a zlaté pásmo. Paleček se navíc představil nedávno veřejnosti na koncertě u příležitosti Noci kostelů a čeká ho ještě zájezd na sborový festival do polských Vambeřic.
(Magdalena Mertlíková)

Smyčcové oddělení bylo ve školním roce 2018-19 velmi úspěšné.

Tento školní rok potěšili žáci Smyčcového oddělení své posluchače na mnoha hudebních akcích (koncerty, festivaly, soutěže…), kde vzorně reprezentovali naši školu a samozřejmě celé město Nové Město nad Metují.

Komorní tělesa se zúčastnila krajského kola Celostátní soutěže ZUŠ v Polici nad Metují, kde získalo Violoncellové kvarteto Cellissimo pod vedením J. Rybáčka a A. Vrbové 1. cenu. Houslové trio ze třídy V. Vlčkové obsadilo taktéž 1. cenu a Trio E pod vedením K. Homonaiové a H. Kalynyč získalo
3. cenu.

Smyčcový soubor Šmytec, pod vedením Věry Vlčkové, vystupoval na Vánocích s květinou, potěšil seniory v Oáze, posluchače na výchovných vystoupeních pro ZŠ, nebo na ZUŠ Open.

Smyčcový orchestr Archi con Brio, pod taktovkou Jaroslava Rybáčka, roztleskal posluchače na koncertech v Solnici, Bohuslavicích, České Skalici a samozřejmě několikrát v Novém Městě nad Metují. Ve společném projektu s pěveckým sborem Terénní berušky, pod vedením Libora Drašnara, 
v rámci tradičního benefičního koncertu na novoměstském zámku, finančně pomohl Dětskému domovu v Sedloňově.

Nevšedními hudebními projekty tohoto roku byly koncerty Novoměstské filharmonie, pod vedením Ireny a Jaroslava Rybáčkových, se světově proslulým klavírním virtuózem Lukášem Vondráčkem, s kterým si měli hráči orchestru možnost zahrát na vyprodaných koncertech v Dobrušce a v náchodském Beránku Čajkovského Klavírní koncert b-moll. Mezi další nezapomenutelné hudební zážitky bezesporu patří i koncerty nazvané „Nofi republice“ nebo vystoupení Nofi na festivalu v Heřmanově Městci, kde orchestr doprovázel celkem 320 zpěváků.(Irena Rybáčková)

Žáci a žákyně Pěveckého oddělení – sólový zpěv – aktivně pracovali a vystupovali během celého školního roku a to jak v Novém Městě nad Metují, tak na pobočce v České Skalici.

Na pobočce jsme nastudovali minimuzikál Ladislava Němce Úplně nejmenší pohádka chemická a předvedli jsme jí nejen pro veřejnost,ale i pro děti ve školní družině v České Skalici. Před Velikonocemi jsme vyjeli i do základních škol Nahořany a Velká Jesenice. Sólisté zazpívali i na vystoupeních pro mateřské školky, závěrečných vystoupeních hudebního oddělení v Novém Městě i České Skalici. Dueta byla ke slyšení na Noci kostelů a ZUŠ OPEN. Během celého roku se zpívalo při společenských příležitostech – vítání nových občánků, blahopřání jubilantům – v Novém Městě i okolních vesnicích.

V hudební nauce byly do třídy pořízeny počítače. Žáci mají možnost, vyzkoušet si v praxi práci v notových programech. Na jaře jsme s naukou navštívili výchovný koncert Pohádkový les ve Filharmonii Hradec Králové. (Ilona Věříšová)

Úspěchy v uplynulém roce? Všichni žáci Výtvarného oboru, kteří se připravovali na talentovou zkoušku, byli přijati.

Každoročně se zúčastňujeme výtvarných soutěží. Letos jsme obdrželi ocenění ve Dvoře Králové, kde DDM Jednička vyhlásilo soutěž „Před kamerou...za kamerou... může zvíře stát“:
1. místo a zároveň Cenu diváka výstavy získala Ema Gazdíková, 1. místo v kategorii 8-9 let Jan Burda, 3. místo v kategorii 6-7 let Claudie Ulichová a skupina dětí v kategorii starších žáků získaly Cenu DDM Jednička – Jonatán Bárta, Rozálie Burdová, Štěpán Killar, Stela Syrovátková, Tomáš Flégr, Damián Vít.

V mezinárodní soutěži Lidice získala Anežka Stolínová Čestné uznání.

A v soutěži Slovo dětmi malované – Liška a čáp se svými leporely obsadily 4. místoAnežka Geťková a Dominika Hejzlarová. (Lenka Effenberková)

Ani Literárně-dramatický obor v práci nezahálel. Výuka probíhala úspěšně dle ŠVP a výsledky celoroční práce vyústily ve vydařená představení, která byla k vidění v květnu. Závěrečná představení se konala již tradičně v rámci Smetanovských dnů ve Spolkovém domě. Skupina mladších žáků zpracovala dramatické pásmo Jak vyzrát na děti na motivy knihy Billa Doodse. Starší žáci se předvedli ve slavných monolozích a divadelní soubor Cink! odehrál představení V čudu(pásmo textů od Zdeňka Svěráka)na ZUŠ OPEN. (Ladislav Peřina)

To ještě není všechno!

O úspěšném školním roce 2018/2019 by mohla hovořit všechna oddělení školy a každý učitel. Důkazem toho je každoročně naplněná kapacita školy. Doufejme, že to tak půjde dál.

Jak to vidíte Vy, pane řediteli? Mnoho již bylo řečeno, ale jak hodnotíte uplynulý školní rok?

Jako nový ředitel jsem v uplynulém roce řešil mnoho změn i problémů souvisejících s provozem školy, nastavováním některých nových pravidel a s postupným naplňováním mé vize pro rozšíření školy. Některé myšlenky se povedly uvést do života a některé ještě čekají na realizaci.

Tímto bych chtěl velmi poděkovat celému pedagogickému i nepedagogickému kolektivu, městu Nové Město nad Metují a zvláště oddělení školství, kultury a sportu za podporu a pomocnou ruku při zvládání náročných úkolů na postu ředitele Základní umělecké školy Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují.

Za celou školu Vám, milí čtenáři a příznivci naší školy, přejeme pohodové léto plné silných zážitků! Těšíme se na setkávání v dalším školním roce.
Svým kolegům děkuji za spolupráci při sestavování článků Lucie Kotěrová