Hudební obor - dechové nástroje

Očekávané výstupy představují přehled učební látky od začátku až po dokončení studia na druhém stupni základních uměleckých kol. Obsahují standard, požadovanou úroveň hry a zpěvu, kterou by měl žák v jednotlivých ročnících zvládnout.

V průběhu výuky je kladen důraz na individuální charakter vyučování. Pedagog volí různé metody, postupy a školy podle svého přesvědčení a zkušenosti. Technická cvičení jsou pomůckou a prostředkem k technickému zvládnutí a interpretaci přednesových skladeb, na kterých žák dále rozvíjí svoji hudebnost, estetické cítění a emocionálnost. Rozsah technických a přednesových studijních materiálů je volen tak, aby poskytoval dostatečný prostor pro vytváření kvality požadovaných výsledků.

Rozvíjení hudebnosti výrazně napomáhá a motivuje hra v kolektivu, proto je nepostradatelnou součástí vyučování.

Důležité je žáka vést ke kritickému hodnocení vlastního výkonu a tím k samostatnému studiu. Tato aktivizující práce je zejména ve vyšších ročnících zárukou studijního úspěchu a uplatnění získaných znalostí v praxi.

Všichni žáci hudebního oboru můžou v případě vážného zájmu požádat vedení školy o zvýšenou hodinovou dotaci zvoleného nástroje. ( studium konzervatoře, či jiné umělecké školy )

Hodina probíhá v počtu 1 – 3 žáků. Všichni žáci jsou povinni absolvovat celou vyučovací lekci.

Studijní zaměření

Hra na zobcovou flétnu
Zobcová  flétna je nástroj s bohatou historií . Pro předškolní děti představuje jednu z prvních možností seznámení se s instrumentální hudbou. Děti školního věku mohou prostřednictvím zobcové flétny poznat jak hudbu historickou, lidovou , tak umělou  i současnou. Profesionálním hráčům se pak otevírá široký repertoár od středověku po současnost včetně nejnáročnějších skladeb.

Hlavním cílem studia na ZUŠ je rozvoj sluchové představivosti a schopnosti hudebního sebevyjádření žáka. Ke hře na zobcovou flétnu neodmyslitelně patří interpretace skladeb nejrůznějších stylových období,zdobení,a různé druhy improvizace. Repertoár umožňuje věnovat se od útlého věku žáka komorní a  souborové hře.

Hra na příčnou flétnu
Příčná flétna patří do skupiny dřevěných dechových nástrojů. Z pohledu historie ji řadíme mezi nejstarší hudební nástroje. Příčná flétna prošla řadou vývojových fází. Dnes se vyrábí z kovu a je opatřena důmyslným Böhmovým klapkovým systémem – odtud tzv. Böhmova flétna. Příčná flétna se v současnosti těší značné oblibě nejen kvůli širokému uplatnění jak v sólové, tak souborové hře, ale i pro své využití v oblasti vážné, lidové, populární i jazzové hudby.

Hra na klarinet
Klarinet je jednoplátkový dřevěný dechový hudební nástroj. Jeho název vznikl z italského clarinetto – malá trubka. Pro svou tónovou barevnost a výrazové možnosti patří k nejvyužívanějším dechovým nástrojům od 18 století až po současnost. Nástroj má široké využití jak v sólové hře, tak v komorní a orchestrální. Klarinet hraje důležitou roli v mnoha hudebních žánrech. Před zahájením hry na klarinet se doporučuje minimálně jeden rok hry na zobcovou flétnu. 

Hra na saxofon
Saxofon vynalezl okolo roku 1840 belgický nástrojař Adolphe Sax. Nástroj patří do skupiny dřevěných dechových nástrojů. K jeho masovému rozšíření došlo na přelomu 19. a 20. století s nástupem jazzu. Dnes si nedovedeme představit taneční, swingové a jazzové orchestry bez saxofonu. Uplatňuje se i v sólové, komorní a klasické hudbě. Studovat hru na saxofon se doporučuje minimálně po jednom roce hry na klarinet.

Hra na trubku
Tento nástroj patří do skupiny dechových žesťových nástrojů. Je vhodný k interpretaci všech prakticky všech hudebních žánrů. Studium trubky je náročné, a proto se začíná většinou přípravným hudebním nástrojem, kterým obvykle bývá zobcová flétna. Rozhodujícími činitely možnosti začít studovat tento nástroj je zejména fyzická vyspělost žáka a vhodné postavení jeho zubů. Studium mohou úspěšně absolvovat nejen chlapci, ale i dívky.

Hra na lesní roh
Lesní roh, jak název prozrazuje sloužil původně k vytrubování signálů a později i ke hraní fanfár při lovu zvěře. Lesní roh, jako jeden z dechových nástrojů žesťových, se uplatňuje v orchestrální a komorní hře a také jako nástroj sólový. Hře na lesní roh předchází zpravidla přípravné studium hra na zobcovou flétnu. Vyučování je zaměřené k tomu, aby žáci mohli přejít k vlastnímu studiu hry na lesní roh, jakmile dosáhnou potřebné fyzické vyspělosti. 

Hra na tenor (baskřídlovku), baryton
Oba tyto nástroje vypadají jako malé tuby, ale jejich použití je jiné. Tyto nástroje disponují krásnou kantilénou, která je hojně využívána v dechových orchestrech. Tenor s barytonem se dovedou melodicky nádherně doplňovat a dá se říci, že to jsou velcí kamarádi. Pro jejich něžně sametový zvuk jsou nepostradatelné. I pro studium těchto nástrojů je někdy potřeba užít vhodného přípravného nástroje.

Hra na snižcový pozoun
Snižcový pozoun vznikl patrně v 15. století a dnes je všeobecně používaný v hudební praxi v symfonickém orchestru, v taneční a populární hudbě i v hudbě dechové. K ovládání tohoto nástroje je však nutná určitá fyzická vyspělost žáka, zejména dostatečná délka paží. Proto se před jeho studiem využívají rejstříkově příbuzné přípravné nástroje ( tenor, baryton ). Pro jeho krásný a mohutný tón je to nástroj i dnes velmi oblíbený a jeho studiu se věnují s velkým úspěchem i dívky.