Hudební obor - smyčcové nástroje

Očekávané výstupy představují přehled učební látky od začátku až po dokončení studia na druhém stupni základních uměleckých kol. Obsahují standard, požadovanou úroveň hry a zpěvu, kterou by měl žák v jednotlivých ročnících zvládnout.

V průběhu výuky je kladen důraz na individuální charakter vyučování. Pedagog volí různé metody, postupy a školy podle svého přesvědčení a zkušenosti. Technická cvičení jsou pomůckou a prostředkem k technickému zvládnutí a interpretaci přednesových skladeb, na kterých žák dále rozvíjí svoji hudebnost, estetické cítění a emocionálnost. Rozsah technických a přednesových studijních materiálů je volen tak, aby poskytoval dostatečný prostor pro vytváření kvality požadovaných výsledků.

Rozvíjení hudebnosti výrazně napomáhá a motivuje hra v kolektivu, proto je nepostradatelnou součástí vyučování.

Důležité je žáka vést ke kritickému hodnocení vlastního výkonu a tím k samostatnému studiu. Tato aktivizující práce je zejména ve vyšších ročnících zárukou studijního úspěchu a uplatnění získaných znalostí v praxi.

Všichni žáci hudebního oboru můžou v případě vážného zájmu požádat vedení školy o zvýšenou hodinovou dotaci zvoleného nástroje. ( studium konzervatoře, či jiné umělecké školy )

Hodina probíhá v počtu 1 – 3 žáků. Všichni žáci jsou povinni absolvovat celou vyučovací lekci.

Studijní zaměření

Hra na Housle
Hra na housle má v české kultuře bohatou tradici. Housle jsou smyčcovým nástrojem s širokým uplatněním v sólové nebo komorní hře či v nejrůznějších hudebních seskupeních s využitím v mnoha žánrech hudby (lidová, klasická, country, folk atd) Výuka probíhá individuálně, Doporučený věk pro začátek studia je 5-7 let, ale po dohodě rodičů, učitele a ředitele ZUŠ může být do studia přijat i starší žák. Nástroj odpovídající velikosti lze zapůjčit přímo v ZUŠ. Housle mohou být přípravným nástrojem pro studium na jiné smyčcové nástroje (viola, violoncello, kontrabas).

Hra na violu
Viola je smyčcový hudební nástroj s širokým uplatněním v sólové a kolektivní hře (komorní hra, orchestr, nejrůznější seskupení příbuzných a jiných nástrojů). Má hlubší medovější tón než housle. Výuka probíhá individuálně. Doporučený věk pro začátek studia je nejlépe po absolvování 3. ročníku hry na housle. Je třeba dostatečné fyzické vyspělosti hráče. Nástroj odpovídající velikosti lze zapůjčit přímo na ZUŠ.

Hra na violoncello
Hra na violoncello patří k nejnáročnějším interpretačním činnostem z hlediska mnohostranného nadání jedince: sluchové dispozice, hudební představivost, motorická dispozice, z hlediska koordinace velmi náročná odlišná práce pravé a levé ruky.

Hra na kontrabas
Kontrabas je nejhlubší smyčcový nástroj, který vznikl v 16. století v Itálii z basových viol da gamba. Své nezastupitelné místo nalezl prakticky ve všech hudebních žánrech, počínaje hudbou artificiální, přes lidovou, až po jazzovou. V české kultuře má hra na kontrabas bohatou tradici. V současné době se kontrabas stále více uplatňuje jako sólový nástroj a výborné hráčské výkony současných interpretů odkrývají nové výrazové možnosti nástroje. Systém výuky je přizpůsoben jak pro mladší, tak starší začátečníky, kteří přecházejí z jiného nástroje. Doporučený věk pro začátek studia je 8-10 let, ale po dohodě rodičů, učitele a ředitele ZUŠ může být do studia přijat i starší žák. Nástroj odpovídající velikosti lze zapůjčit přímo v ZUŠ. Žáci se postupně seznamují s nástrojem, jeho péčí a uplatněním. Výuka je zaměřena více na sólovou hru smyčcem, s přihlédnutím na hru v souboru a orchestru. V případě zájmu je výuka rozšířena o další techniky hry pizzicato, slap apod.